จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนตามมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

        วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยฯได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนตามมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในหลักสูตร การจัดภูมิทัศน์เพื่อพัฒนนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเทคนิคการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ โดยวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ อาจารย์พิทักษ์พงษ์ แบ่งทิศ และอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กิจกรรมล่าสุด