ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แม่โจ้โพลล์)

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ความหมายของตราสัญลักษณ์ (Logo)

1. มีการใช้รูปของกราฟโดยให้แท่งกราฟมีลักษณะสูงยาวขึ้นโดยจะแปรตามขนาดของข้อมูล เรียกรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนี้ว่า แท่ง (bar) เพื่อมีความหมายในเชิงเจริญก้าวหน้าอีกทั้งมีลักษณะในการแทนความหมายด้านเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงสถิติเพื่อใช้ในการพยากรณ์ซึ่งเป็นพันธะกิจหลักของหน่วยงาน แม่โจ้โพลล์และมีการใช้สีม่วง สื่อถึงหน่วยงาน แม่โจ้โพลล์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ใช้รูปลูกศรแบบพุ่งชึ้ขึ้นในทิศเบื้องสูงในการมาประกอบในตัวสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความรุดหน้า การเคลื่อนไหว การพัฒนาไปสู่ความเจริญดั่งเช่นลูกศรที่พุ่งทะยานไปด้านบน โดยอีกในลักษณะหนึ่งลูกศรยังมีการออกแบบให้คล้ายกับตัวอักษร J อันสื่อถึงแม่โจ้อีกด้วย

3. ภายในลูกศรมีรูปรวงข้าวสีทอง อันหมายถึงศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยใช้รวงข้าวแทนสัญลักษณ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการทำผลิตผลเกษตรหลักของประเทศไทยอีกทั้งสีเหลืองทองยังแทนรวงข้าวในความหมายของสีหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่แล้ว

4. ลักษณะการออกแบบตัวอักษรของหน่วยงาน มีการออกแบบตัวอักษรใหม่ให้มีเอกลักษณ์โดยมีลักษณะลูกศรแฝงอยู่ที่ตัวเอ โดยชี้ขึ้นด้านบนสื่อถึงความก้าวหน้า และยังหมายถึงการพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งอักษรตัว A เป็นตัวอักษรลำดับแรกในภาษาอังกฤษ

ออกแบบและให้ความหมาย โดย อาจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา (อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)


พันธกิจ

1. ดำเนินงานด้านการวิจัยและพยากรณ์ทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประเด็นสำคัญทางเศรษกิจการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยการจัดทำโพลล์

3. จัดบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการประยุกต์องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม


วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
การบริการวิชาการและการพยากรณ์ทางการเกษตรในระดับประเทศ
ทันต่อเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการของสังคม"

ภาพเกี่ยวกับหน่วยงาน

...
...
...
...
...
...
...