ค้นหา
บทความคาดการณ์การผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย (ลำไยภาคเหนือ ปี 2565)
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 3462
วันที่: 25/03/2566
การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและตลาดผลผลิตลำไยของภาคเหนือ ปี 2564
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1331
วันที่: 03/08/2564
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2563
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1673
วันที่: 17/09/2563
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2562 คาดว่า ปริมาณผลผลิตลำไยจะลดลง ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น 5 – 10 บาท/กิโลกรัม
ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 2028
วันที่: 17/09/2563