ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

       เดิมภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับพื้นที่จัดสรรจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริเวณด้านหลังภาควิชาพืชไร่ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ไร่นาสวนผสม โดยมีการดำเนินการปลูกพืชผักและไม้ผล ได้แก่ มะม่วง โดยต่อมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมทางพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดสรรพื้นที่ในโครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ทดแทนพื้นที่เดิม เมื่อภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับยกฐานะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ ในปี 2548 จึงได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรือนในปี 2549 โดยให้มีการก่อสร้างตามรูปแบบอาคารเดิม

       สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ฟาร์มของคณะเศรษฐศาสตร์นั้น ในปี พ.ศ.2551 ได้มีคำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการฟาร์ม เพื่อใช้พื้นที่ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว สำหรับเป็นสถานที่ใช้ฝึกงานของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ประกอบไปด้วยบ่อเก็บน้ำ 1 แห่ง และอาคารโรงเรือนจำนวน 1 หลัง และระบบสำรองน้ำจำนวน 1 แห่ง


การดำเนินงาน

       การดำเนินงานภายในศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1.ดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร และ 2.ดำเนินงานโดยสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ในการดำเนินการ จำนวน 12 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ไม้ผล ประกอบด้วย มะม่วง ลำไย กล้วย แก้วมังกร พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ พื้นที่สวนป่า พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ พื้นที่สวนไม้สัก ประมาณ 4 ไร่ และพื้นที่พืชผัก พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม สาขาวิชาที่เข้าร่วม
1 โครงการการจัดตั้งพื้นที่เรียนรู้การผลิตทางการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะเศรษฐศาสตร์
       - วันที่ 8 เมษายน 2558
2558

135
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
2 โครงการศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
       - วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
2558
100
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3 โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
       - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
       - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
2558
100
92
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4 โครงการเรียนรู้ทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม
       - วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
2559
183
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5 โครงการจัดตั้งพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ ระยะที่ 2
       - วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
2559
95
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาคิ คณะเศรษฐศาสตร์
       - วันที่ 19 ตุลาคม 2559
2559
180
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
       - วันที่ 18 มกราคม 2560
2560
170
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
8 โครงการ Green Economy สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
       - วันที่ 28 มิถุนายน 2560
2560
125
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
9 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ และจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
       - วันที่ 26 สิงหาคม 2560
       - วันที่ 30 สิงหาคม 2560
       - วันที่ 27 กันยายน 2560
       - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
2560

90
81
75
84
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
10 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
       - วันที่ 24 มกราคม 2561
2561
265
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
11 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
       - วันที่ 31 มกราคม 2561
       - วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
2561
102
142
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
12 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ (สร้างระบบสำรองน้ำ) 2561
13 โครงการเสริมสร้างทักษะเกษตรและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
       - วันที่ 5 กันยายน 2561
       - วันที่ 12 กันยายน 2561
       - วันที่ 19 กันยายน 2561
       - วันที่ 3 ตุลาคม 2561
       - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
2561

76
83
80
77
77
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาสู่ Young Smart Farmer ภายใต้โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
       - วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
       - วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
       - วันที่ 3 สิงหาคม 2562
2562

79
57
50
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
15 โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์
       - วันที่ 11 กันยายน 2562
       - วันที่ 14 กันยายน 2562
2562

50
50
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ภาพเกี่ยวกับหน่วยงาน

...
...
...
...
...
...