ประวัติความเป็นมา

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Journal Of Economics Maejo University (ECONMJU)

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Journal Of Economics Maejo University (ECONMJU)
ISSN: 2773-9414 (Print)
ISSN: XXXX-XXXX (Online)

เจ้าของผลงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Owner: Faculty of Economics Maejo University

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย

2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ด้านเศรษฐมิติ ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

Objective:

1. To promote and distribute academic work and the research of academics, students and interested individuals.

2. To serve as a platform fot the exchange of academic knowledge in the Economic of development, Political economy, Agricultural economics, Environmental economics, Monetary economics, Behavioral Economics, Econometrics, Cooperative Economics, International Economics, Tourism Economics, Social and Community Development and Management.

3. To Publicise the Faculty of Economics Maejo University

4. To offer academic expertise to the general public.

ขอบเขตของวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

         วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยแพร่บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในหลายมิติ ต้องนำเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและวิชาชีพ และบทความจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมในด้าน ดังต่อไปนี้

- ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา - ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง - ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
- ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน - ด้านเศรษฐมิติ
- ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม - ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ - ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
- ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว – ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน - ด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)

ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บรรณาธิการ (Editor)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองบรรณาธิการ (Editorial Bord)
Prof. Hung T. Nguen New Maxico State University
ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล ยะมะกะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Advisory Board of Honour)
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิภา ลือชารัศมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นัยนา โปธาวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดออก (Publication Dates)

ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม) Two editions of the journal are published each year (issue 1: January – June; issue 2: July – December)

เลขานุการ (Secretary)

ดร.วีร์ พวงเพิกศึก

Wee Poungperksuk, Ph.D

ผู้ช่วยเลขานุการ (Assistant Secretary)

นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์

Choompolpat Kongtanajarunaun