ค้นหา
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ภายใต้โครงการวิจัย "การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของมาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง"
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 8
วันที่: 25/09/2565
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของชุมชนต้นแบบปลอดการเผา ภายใต้โครงการวิจัย "การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของมาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง"
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 15
วันที่: 19/09/2565
จัดโครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุนชนล้านนา ด้วยนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ หลักสูตรที่ 1 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม”
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 19
วันที่: 24/08/2565
ลงพื้นที่สำรวจการจัดกิจกรรมถนนคนเดินสายวัฒนธรรมไทเขิน บ้านช่อแล และเยี่ยมชมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการ U2T ตำบลช่อแล
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 36
วันที่: 10/08/2565
เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 50
วันที่: 09/08/2565