ค้นหา
การจัดทำโรงเรือนเพาะกล้าไม้ดอก และวางผังการออกแบบแปลงไม้ดอก บริเวณข้างอนุสาวรีย์สามฝั่งแกน สำหรับเตรียมจัดงาน "หนาวนี้..ที่เมืองแกน"
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 27
วันที่: 15/10/2564
จัดกิจกรรมอบรมความรู้การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรแบบ Smart Farm ในพืช 3 ชนิด ครั้งที่ 2 หลักสูตร เรื่อง ‘การอบรมเพาะกล้าผัก’
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 26
วันที่: 11/10/2564
ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการยกยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) // U2T ตำบลช่อแล เพื่อแนะนำทีมงานใหม่จำนวน 10 คน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 28
วันที่: 01/10/2564
การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตพืชผักให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลช่อแล
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 13
วันที่: 01/10/2564