ค้นหา
การจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาบุคคลในการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 14
วันที่: 21/12/2563
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 5
วันที่: 21/12/2563
จัดโครงการบรรยายการจัดทำแม่โจ้โพลล์
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 5
วันที่: 19/12/2563
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการวิจัย โครงการการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตรในภาคเหนืดตอนบน 2
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 3
วันที่: 16/12/2563
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาท้องถิ่นในระดับชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 5
วันที่: 10/12/2563
ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 6
วันที่: 08/12/2563
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาท้องถิ่นในระดับชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 6
วันที่: 01/12/2563
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาท้องถิ่นในระดับชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 8
วันที่: 27/11/2563