ค้นหา
นำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรม ในประเด็นด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (Mju2T) ต่อที่ประชุมการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ปี 2564 ของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 5
วันที่: 15/06/2564
ลงพื้นที่บ้านประธานกลุ่มรวมใจพอเพียง เพื่อเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเห็ดและการปลูกพืชผักของกลุ่ม
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 4
วันที่: 15/06/2564
ประชุมคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 2
วันที่: 08/06/2564
กิจกรรม U2T COVID-19 week ????ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 2
วันที่: 28/05/2564