ค้นหา
บรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 3
วันที่: 08/10/2563
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 5
วันที่: 16/09/2563
การเข้าร่วมเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 14
วันที่: 15/09/2563
การนำเสนอแนวทางการดำเนินการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 12
วันที่: 12/09/2563
การร่วมนำเสนอวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตรเพื่อประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัย "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2" ฯ
ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 11
วันที่: 27/08/2563