คนเชียงใหม่ร้อยละ 55.96 คาดหวังความเป็นอยู่หลังเลือกตั้งนายก อบจ. จะดีขึ้น !!!

        

เขียนโดย: นายชุมพลภัทร์  คงธนจารุอนันท์ 

     ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 856 ราย ระหว่างวันที่ 5 – 12 ธันวาคม  2563  ในหัวข้อ “คนเชียงใหม่..คาดหวังอะไรกับการเลือกตั้ง นายกเล็ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

     ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 55.96 คาดหวังว่าความเป็นอยู่น่าจะดีขึ้นหลังการเลือกตั้ง รองลงมา คิดว่าความเป็นอยู่จะไม่แตกต่างไปจากเดิม ร้อยละ 37.73 มีเพียงร้อยละ 6.31 ที่คิดว่าความเป็นอยู่ไม่น่าจะดีขึ้น โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.03 คาดหวังให้นายกเล็กมาช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชนเป็นอันดับแรก รองลงมา ร้อยละ 69.39 คาดหวังในด้านอาชีพเสริมและการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ร้อยละ 68.46 คาดหวังด้านการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ร้อยละ 50.12 คาดหวังด้านการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างจริงจัง  ร้อยละ 43.11 คาดหวังด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นระบบตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ร้อยละ 42.29 คาดหวังให้มีการส่งเสริมและกระตุ้นความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อสอบถามถึงเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ เลือกจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร (ร้อยละ 58.53) รองลงมา คือ ภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้สมัคร (ร้อยละ 55.49) นโยบายที่ใช้ในการหาเสียง (ร้อยละ 47.90) กลุ่มพรรคการเมืองที่สังกัด (ร้อยละ 18.57) ปัจจัยแวดล้อม เช่น ครอบครัว พ่อแม่ และญาติพี่น้อง (ร้อยละ 6.19) และตระกูล/เครือญาติ/เครือข่ายของผู้สมัคร (ร้อยละ 2.45)

      ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเขตอำเภอเมืองและใกล้เขตอำเภอเมืองรวมไปถึงพื้นที่ห่างไกลออกไป ต่างให้ความสนใจและมีการตื่นตัวกับการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลานานนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ.2557 และการเติบโดของสื่อโซเซียลมีเดียทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนได้ให้การคาดหวังเป็นอย่างมากว่าหลังจากการเลือกตั้ง ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นนโยบายเร่งด่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อม ๆ กับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่กำลังกลับเข้ามาระบาดภายในประเทศระลอกสอง ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดให้ผ่านวิกฤติเหล่านี้ไปได้

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด