คนไทยร้อยละ 77.07 บอกโควิด – 19 กระทบอาชีพหลัก และร้อยละ 41.51 สนใจทำการเกษตรเป็นรายได้เสริม

        

เขียนโดย: นายยมนา  ปานันท์ และนางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  1,624 ราย ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม  2564  ในหัวข้อ สถานการณ์โควิดวันนี้ กับการปรับตัวของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด – 19 กับการประกอบอาชีพและการปรับตัวต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ผลการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 77.07 บอก สถานการณ์ โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของตนเอง  มีเพียงร้อยละ 22.93 เท่านั้นที่อาชีพในปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19  เมื่อสอบถามประเภทอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 ลำดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประเภทอาชีพท่องเที่ยวและบริการ (ร้อยละ 39.04) อันดับ 2 ประเภทอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 24.02) อันดับ 3 ประเภทอาชีพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 18.11) อันดับ 4 ประเภทอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 9.82) และอันดับ 5 ประเภทอาชีพรับจ้าง รับเหมาทั่วไป ฟรีแลนซ์ (ร้อยละ 9.01)  จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อความสนใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มากขึ้นหลังเกิดสถานการณ์ โควิด – 19  ประชาชนร้อยละ 64.51 บอกเห็นด้วย เนื่องจากอาชีพด้านการเกษตร เป็นอาชีพหลักของคนไทยและ มีความยั่งยืนเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นอาชีพที่สามารถเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ และร้อยละ 35.49 บอกไม่เห็นด้วย และเมื่อสอบถามความสนใจของประชาชนต่อการทำอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพเสริมในอนาคต พบว่า ร้อยละ 41.51 สนใจทำการเกษตรในอนาคต เนื่องจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รองลงมา ร้อยละ 32.52 ยังไม่สนใจทำเกษตรในอนาคต เนื่องจากต้องลงทุนสูงและไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และร้อยละ 25.97 ยังไม่แน่ใจ

จากการสอบถามผลประชาชนต่อผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 พบว่าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพของตนเองเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด  เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากภาคส่วนดังกล่าว  ถึงแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะเริ่มมีการฉีดวัคซีน โควิด – 19 บ้างแล้ว  แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับทุกคนในประเทศ  อาจคงจะคงต้องระเวลาอีกซัก 1 - 2 ปี  เพื่อรอให้สถานการณ์การระบาด โควิด – 19 จากคลี่คลายไปในทางที่ดี  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ในปัจจุบันนี้ นั่นคือ การเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์  เตรียมแผนการดำเนินชีวิต  มีอาชีพสำรองไว้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว อย่างหนึ่งนั่นคือการทำการเกษตรที่ทุกคนสามารถทำได้ในบ้านหรือพื้นที่ของตนเอง   เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว และสามารถสร้างรายได้เสริมให้ได้  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติของ โควิด – 19 ไปได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

         

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด