เยาวชน ร้อยละ 63.95 เห็นด้วยกับการแก้ไข พ.ร.บ. ทำแท้งฯ และร้อยละ 86.77 ย้ำ ต้องให้ความรู้เรื่องเพศและวิธีป้องกันที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน

        

เขียนโดย: นายชุมพลภัทร์  คงธนจารุอนันท์

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นเยาวชนจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,534 ราย ระหว่างวันที่ 19-29 เมษายน 2564 ในหัวข้อ “วัยรุ่นไทย..คิดเห็นอย่างไรกับปัญหาการท้องไม่พร้อมในปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนประเด็นปัญหาการท้องไม่พร้อมในปัจจุบันของเยาวชนในสังคมไทย

ผลการสำรวจพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.95 เห็นด้วยกับราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม หญิง อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ โดยมีเพียง 36.05 ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข พ.ร.บ. ในครั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริม/กระตุ้นให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่า อันดับ 1 เยาวชนคิดว่าเครื่องดื่มแอลกฮอล์มีส่วนส่งเสริม (ร้อยละ 60.30) รองลงมา อันดับ 2 การเที่ยวผับ/บาร์ตอนกลางคืน (ร้อยละ 57.50) อันดับ 3 การแต่งตัวในแบบรัดรูป/เปิดเผยรูปร่าง (ร้อยละ 45.05) อันดับ 4 ความห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่น เช่าหอพักอยู่เอง (ร้อยละ 41.79) อันดับ 5 การใช้สิ่งเสพติด (ร้อยละ 35.98) อันดับ 6 การใช้สื่อแสดงออกที่ไม่เหมาะสม (เช่น การลงรูปนุ่งน้อยห่มน้อย/ชุดว่ายน้ำ ฯลฯ) (ร้อยละ 34.22) และอันดับ 7 พฤติกรรมการอยู่ก่อนแต่ง (ร้อยละ 30.96) เมื่อสอบถามว่าหากมีปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรหรือไม่พร้อม ท่านเลือกที่จะปรึกษาใคร เยาวชนส่วนใหญ่เลือกที่จะปรึกษาพ่อ/แม่ ร้อยละ 72.95 รองลงมา คือ เพื่อน (ร้อยละ 44.52) แฟน/คนรัก (ร้อยละ 29.99) ครู/อาจารย์ (ร้อยละ 20.21) พี่/น้อง (ร้อยละ 19.04) ศูนย์ให้คำปรึกษาสายด่วน 1323 (ร้อยละ 17.01) ญาติ (ร้อยละ 5.02) โดยมีเพียง ร้อยละ 5.80 เลือกที่จะไม่ปรึกษาใคร และเมื่อสอบถามถึงแนวทางการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.77 มองว่าอันดับ 1 การให้ความรู้และวิธีป้องกัน เรื่องเพศ ในยุคปัจจุบัน รองลงมา อันดับ 2 มองว่าควรหลีกเลี่ยงการออกเที่ยวหรือเดินทางในยามวิกาล หรือการเดินทางในที่เปลี่ยว (ร้อยละ 61.93) อันดับ 3 ควรหลีกเลี่ยงการนัดหมายกับเพศตรงข้ามในยามวิกาล (ร้อยละ 56.52) อันดับ 4 ควรแต่งกายเรียบร้อย และมิดชิด ไม่ควรแต่งกายในลักษณะที่ยั่วยุ ให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก กระโปรงสั้น และกางเกงรัดรูปเกินไป (ร้อยละ 49.28) และอันดับ 5 ควรหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัว เพราะอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดได้ (ร้อยละ 46.54)

ถึงแม้ พ.ร.บ. ใหม่จะเปิดโอกาสให้หญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้โดยที่ผู้กระทำไม่มีความผิด เมื่อเกิดเหตุการณ์ท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร แต่อย่างไรก็ตามผู้ปกครองถือเป็นบุคคลสำคัญอันดับแรกที่จะต้องให้คำปรึกษาชี้แนะแก่เยาวชนหากเกิดปัญหา เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาการตั้งท้องก่อนวันอันควรเยาวชนส่วนใหญ่เลือกที่จะปรึกษาพ่อ/แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี โดยพ่อ/แม่ นอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้คำปรึกษาแก่เยาวชน เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันหรือคุมกำเนิด วิธีการเลือกซื้อและการใช้ถุงยางอนามัยรวมถึงวิธีการคุมกำเนิดในรูปแบบอื่น ๆ ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำและสอบถามเบื้องต้นด้วยความห่วงใยไม่ควรตำหนิติเตียน เพื่อให้เยาวชนกล้าที่จะรู้จักป้องกันมากกว่าจะให้เกิดปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวันอันควรอย่างเช่นทุกวันนี้

เอกสารประกอบ

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด