ประชาชน”ร้อยละ 51.47 เห็นด้วยเปิดเทอม มิถุนายนนี้ แม้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง ร้อยละ 58.12 เชื่อมั่น!! ฉีดวัคซีนครูช่วยลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้

        

เขียนโดย : นางสาวเบญจวรรณ จันทร์แก้ว

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,533 ราย ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม –
5 มิถุนายน 2564  ในหัวข้อ เปิดเทอมปี 64...ความท้าทายการศึกษาไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อการกำหนดเปิดเทอมปี 64 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

จากการสำรวจความคิดเห็นต่อระดับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเสี่ยงในระดับมาก ร้อยละ 33.44 ด้านผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการเปิดเทอมในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.47 เห็นด้วยที่ให้มีการเปิดเทอม
โดยให้เหตุผลว่า อันดับ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะหลายๆ ครอบครัวไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ (ร้อยละ 52.34) อันดับ 2 คือ ไม่ต้องการให้บุตรหลานหรือตนเองเสียโอกาสทางการศึกษา (ร้อยละ 45.43) และอันดับ 3 ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการจัดการด้านการเรียนออนไลน์ของบุตรหลาน (ร้อยละ 30.00)  ในขณะที่อีกร้อยละ 48.53 ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดเทอมในเวลาดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าการเปิดเทอมทำให้นักเรียนต้องไปอยู่รวมกัน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มสถานศึกษาได้ (ร้อยละ 46.00) รวมถึงปัจจุบันกลุ่มนักเรียนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ (ร้อยละ 33.00) ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก ควรมีการเลื่อนเปิดเทอมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น (ร้อยละ 12.00)

เมื่อสอบถามถึงกรณีที่มีการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยก่อนการเปิดเทอมมากน้อยเพียงใดนั้น พบว่า ร้อยละ 58.12 เห็นว่าทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองได้ โดยให้เหตุผลว่า การฉีดวัคซีนจะช่วยลดการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันสู่นักเรียนได้ในระดับหนึ่ง (ร้อยละ 75.70) ส่วนอีกร้อยละ 41.88 ยังไม่เกิดความเชื่อมั่น โดยให้เหตุผลว่าถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเชื่อว่าสามารถติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีก ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อนักเรียน เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนนักเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 (ร้อยละ 47.93)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกประกาศกำหนดการเปิดเทอมภาคการศึกษาปี 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ ในขณะที่การระดมกำลังฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสไควิด-19 ให้แก่ประชาชน เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 64 ที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าประชาชนเกือบครึ่ง ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเปิดเทอม เนื่องจากกังวลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มสถานศึกษา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง โดยยังผู้ติดเชื้อจำนวนมากและขยายเกิดการแพร่ระบาดในหลายครัสเตอร์ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการเรียนการสอน ที่จำเป็นต้องมีมาตรการรองรับหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ควบคู่กับการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของประชาชนต่อไป

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด