ชาวสวนสตรอว์เบอร์รีเชียงใหม่ ร้อยละ 67.92 โอดโควิด-19 ทำยอดขายตก !!!

        

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 240 ราย ระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม  2563 ในหัวข้อ “สตรอว์เบอร์รีเชียงใหม่...ทางรอดเกษตรกร” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

      ผลการสำรวจพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี ร้อยละ 56.25 คาดหวังว่าราคาผลสดสตรอว์เบอร์รีจะมีแนวโน้มดีขึ้น
รองลงมา คิดว่าราคาผลสดสตรอรอว์เบอร์รี จะลดลง ร้อยละ 22.92 มีเพียงร้อยละ 11.25 ที่คิดว่าราคาผลสดสตรอว์เบอร์รี่เท่าเดิม โดยเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.92 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 มีเพียง
ร้อยละ 32.08 ที่ไม่ได้รับผลกระทบ และเมื่อสอบถามแนวทางและวิธีการในการปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 พบว่า ส่วนใหญ่ เกษตรกรเลือกที่จะลดพื้นที่การปลูกสตรอว์เบอร์รี (ร้อยละ 80.42) รองลงมา คือ วางแผนจัดหาตลาดทางเลือกทดแทน เช่น การขายออนไลน์ เป็นต้น (ร้อยละ 78.65) วางแผนรอบการผลิตให้ผลผลิตออกตามช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว (ร้อยละ 58.53) ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลสตรอว์เบอร์รีสด (ร้อยละ 28.33) และหันไปทำการเกษตรประเภทอื่นทดแทน (ร้อยละ 13.33) และเมื่อสอบถามถึงสิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.08 อยากให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนภายในประเทศออกมาท่องเที่ยวต่างจังหวัดภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 เพิ่มมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 57.50  อยากให้ช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิต และร้อยละ 35.25 อยากให้
มีการส่งเสริมการอบรมความรู้ในการแปรรูปผลผลิตจากสตรอว์เบอร์รี่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด

     จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดที่มีพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสำหรับการปลูกสตรอว์เบอร์รี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศหนาวเย็น และสตรอว์เบอร์รียังเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคทั่วไปในฐานะผลไม้ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยถูกใจผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยรับรองว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยสตรอว์เบอร์รี ได้ถูกส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปลูกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนสามารถสร้างชื่อเสียงและนำไปสู่การจัดเทศกาลและงานท่องเที่ยวภายใต้โครงการหลวง อาทิเช่น งานเทศกาลสตรอว์เบอร์รีอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นที่นิยมของนักเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศและลิ้มลองเก็บสตอว์เบอร์รีผลสดจากไร่มาบริโภค ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์วิถีชุมชนบนพื้นที่สูงอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในปัจจุบันทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีได้รับผลกระทบซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีให้ผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปได้

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด