คนไทย ร้อยละ 80.98 ใช้สมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 95.33 ควรมีการส่งเสริมให้ใช้สมุนไพร อย่างแพร่หลายมากขึ้น

        

เขียนโดย: นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แก้ว

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,199 ราย ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อ “คนไทย….กับการใช้สมุนไพรในช่วงสถานการณ์โควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ และความคิดเห็นต่อการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ผลการสำรวจพบว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชน ร้อยละ 80.98 หันมาใช้สมุนไพรทางเลือกในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ โดยสมุนไพรที่ประชาชนเลือกใช้ อันดับ 1 คือ ฟ้าทะลายโจร (ร้อยละ 63.75) โดยมีเพียงร้อยละ 19.02 ที่ไม่ได้ใช้ โดยให้เหตุผลว่าไม่เชื่อมั่นว่าสมุนไพรจะสามารถป้องกันและรักษาไวรัสโควิด-19 ให้หายได้ สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการใช้สมุนไพรในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.24 มีความเชื่อมั่น โดยให้เหตุผลว่า อันดับ 1 ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และมีสมุนไพรที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด (ร้อยละ 56.75) ในขณะที่ร้อยละ 11.76 ไม่เชื่อมั่น โดยให้เหตุผล อันดับ 1 คือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร และไม่มีหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ 53.66) ด้านความคิดเห็นต่อการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ร้อยละ 95.33 ควรส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร โดยให้เหตุผลว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณและประโยชน์มาก จะช่วยเป็นอีกทางเลือกในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 44.51) โดยมีเพียงร้อยละ 4.67 ที่เห็นว่าไม่ควรส่งเสริม โดยให้เหตุผลว่าสมุนไพรไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคให้หายได้จริง จึงไม่ควรสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนหันมาดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับเป็นทางเลือกในการป้องกันและรักษาสุขภาพ ซึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติรับทราบให้ออกประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 “ให้ใช้ยาจากสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและยาจากผงฟ้าทะลายโจร” สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดอาการรุนแรง (ที่มา:เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์) ซึ่งในสถานการณ์ที่ประชาชนไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลการสำรวจที่พบว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนหันมาใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมากที่สุด  สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในช่วงภาวะวิกฤติโรคระบาดขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการถกเถียงในด้านวิชาการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางยา รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของสมุนไพร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรให้แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในลำดับต่อไป

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด