กลุ่มอาชีพธุรกิจคนกลางคืนเชียงใหม่ ร้อยละ 89.69 โอด ... โควิดทำพิษธุรกิจพัง!!!

        

เขียนโดย: นายชุมพลภัทร์  คงธนจารุอนันท์

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบและลูกจ้างธุรกิจกลางคืนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 417 ราย ระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อ อาชีพคนกลางคืนเชียงใหม่..ในยุคโควิด-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและลูกจ้างธุรกิจกลางคืนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อผลกระทบที่ได้รับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

          ผลการสำรวจพบว่า ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 นั้นได้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพกลางคืนในจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยละ 89.69 โดยมีเพียงร้อยละ 10.31 ที่ไม่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบในเรื่องรายได้ลดลง/ขาดรายได้ (ร้อยละ 55.16) เมื่อสอบถามถึงความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งด่วน” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.53 ร้องขอภาครัฐเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและลูกจ้างธุรกิจกลางคืน และเมื่อสอบถามถึงข้อเสนอแนะต่อภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่า อันดับ 1 เสนอให้มีการพิจารณาคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวมใหม่อีกครั้ง โดยให้แบ่งเป็นเขตพื้นที่ตามระดับสีของการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) (ร้อยละ 63.31) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 นั้นได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มาตรการที่ภาครัฐออกมาให้งดการเดินทางตลอดจนปิดสถานบริการต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน (ที่มา: พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564) ส่งผลให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างธุรกิจกลางคืน ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรก ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจที่พบว่าผู้ประกอบการและลูกจ้างธุรกิจกลางคืน ร้อยละ 89.69 ได้รับผลกระทบ ถึงแม้ที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและลูกจ้างธุรกิจกลางคืนได้มีการปรับตัวหันไปประกอบอาชีพทางเลือกอื่น ๆ เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำอาหารเป็นแบบดิลิเวอรี่สำหรับเจ้าของธุรกิจ และลูกจ้างเลือกหันไปขับ Food delivery กันเพิ่มมากขึ้น แต่รายได้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่กลุ่มอาชีพนี้เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งไม่มีอยู่นอกระบบประกันสังคมทำให้ไม่ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนจากภาครัฐ แม้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในการฟื้นฟูการเปิดรับนักท่องเที่ยว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังไม่มีทีท่าที่จะดีขึ้นทำให้กลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างธุรกิจกลางคืนยังมืดมนมองไม่เห็นทางที่จะฟื้นฟูและสานต่อธุรกิจให้กลับมาเฟื้องฟูใหม่อีกครั้งได้

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด