ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร้อยละ 79.10 บอกนักท่องเที่ยวจีนลดลง และร้อยละ 42.12 บอกกระทบรายได้มาก

        แม่โจ้โพลล์ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 311 ราย ระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สอบถามความคิดเห็นของสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 2) สอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจเชียงใหม่ในช่วงเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการสำรวจดังต่อไปนี้ จากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อข่าวการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน พบว่า ร้อยละ 90.35 บอกว่าทราบข่าวการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เกิดขึ้น มีเพียงร้อยละ 9.65 เท่านั้นที่บอกไม่ทราบข่าว ด้านการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยว พบว่า ร้อยละ 79.10 บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงจริง เนื่องจากการนำเสนอข่าวสารด้านความไม่ปลอดภัยในประเทศไทยและการนำเสนอภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ร้อยละ 20.90 บอกไม่ลดลง เมื่อสอบถามผลกระทบของการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน พบว่า ร้อยละ 42.12 บอกส่งผลกระทบต่อรายได้อยู่ในระดับ มาก รองลงมาอยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 30.87 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 27.01 ตามลำดับ

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด