คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.88 ยังไม่เห็นด้วยกับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 พย. นี้ โดยร้อยละ 72.05 เห็นว่าจังหวัด ยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากยังมีการระบาดในพื้นที่จำนวนมาก

        

เขียนโดย: นายยมนา  ปานันท์

   ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 687 ราย ระหว่างวันที่ 7 – 17 ตุลาคม 2564  ต่อการที่ภาครัฐจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว  ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 15 จังหวัดที่มีการประกาศเพิ่มเติมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถจะเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการจัดแบ่งโซนพื้นที่นำร่องไว้จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ดอยเต่า แม่แตงและอำเภอแม่ริม โดยการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ ความคิดเห็นของคนเชียงใหม่ต่อการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 พ.ย. 2564  มีผลการสำรวจดังต่อไปนี้

 จากการสอบถามประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของรัฐบาล ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.71 ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 23.29 เท่านั้นที่บอกยังไม่ทราบ เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.88 ยังไม่เห็นด้วย เนื่องจากกังวลต่อการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่อาจเพิ่มมากขึ้นจากการเดินทางเข้ามาของคนนอกพื้นที่ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่จำนวนผู้ได้รับวัคซีนนั้นก็ยังไม่ถึงเกณฑ์หากเทียบกับจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของโควิด –19 ในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันยังคงมีการระบาดที่ขยายเป็นวงกว้าง มีเพียงร้อยละ 37.12 เท่านั้น ที่เห็นด้วยกับการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากต้องการให้เศรษฐกิจเชียงใหม่กลับมาฟื้นตัวหลังจากมีการซบเซามานานแล้วจากการระบาดของโควิด-19  และเมื่อสอบถามถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.05 เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในขณะนี้  เนื่องจาก ปัจจุบันยังมีผู้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อสูงและกระจายอยู่ในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีเพียงร้อยละ 27.95 เท่านั้นที่เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมการจะเปิดรับนักท่องเที่ยว เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดเมือง พบว่า ร้อยละ 63.76 เห็นว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และร้อยละ 36.24 เห็นว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ช่วยให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีข้อเสนอแนะต่อการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีมาตรการการคัดกรองที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการระบาดจากบุคคลที่เดินทางมาจากภายนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  2) ควรเร่งการฉีดวัคซีนให้ทุกกลุ่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่  3) ควรเตรียมแผนการรองรับ หากเกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดรับนักท่องเที่ยว

 จากการสอบถามเห็นได้ว่าประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ยังกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 หากมีนโยบายการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในระยะนี้อาจส่งผลทำให้สถานการณ์การที่เป็นอยู่เลวร้ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการวางแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น  เพื่อจะสามารถดำเนินตามนโยบายที่ภาครัฐได้วางไว้ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชียงใหม่ให้สำเร็จได้ต่อไป

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด