ชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 87.55 กังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 (โอมิครอน) กลัวระบาดเร็ว กระทบการใช้ชีวิต แนะควรยกเลิกกิจกรรม/เทศกาลเสี่ยงออกไปก่อน

        

           ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 466 ราย ระหว่างวันที่ 10– 20 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ “คนเชียงใหม่...กับวิกฤติโควิดกลายพันธุ์ (โอมิครอน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการเกิดโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน รวมถึงความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่า ร้อยละ 93.79 ทราบข่าวการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน” ส่วนอีกร้อยละ 6.21ไม่ทราบข่าว  สำหรับความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนพบว่า ร้อยละ 87.55 มีความวิตกกังวล โดยให้เหตุผลว่า  อันดับ1 ร้อยละ 48.28  กังวลว่าจะมีการระบาดระลอกใหม่อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการประกอบอาชีพ  อันดับ 2 ร้อยละ 27.59 กังวลความเสี่ยงในการติดเชื้อและประสิทธิภาพของวัคซีนยังไม่สามารถป้องกันได้จนเกิดความรุนแรงถึงชีวิต   และอันดับ 3 ร้อยละ 18.96 ไม่มั่นใจในมาตรการเฝ้าระวัง การเตรียมรับมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนเริ่มไม่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีเพียงร้อยละ 12.45 ที่ไม่วิตกกังวล โดยให้เหตุผลว่า อันดับ 1 ร้อยละ 45.16 มีการป้องกันตัวเองอย่างระมัดระวังและเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อันดับ 2 ร้อยละ 38.71 มั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด และอันดับ 3 ร้อยละ 16.13 เชื่อว่าสายพันธุ์ “โอมิครอน” จะมีอาการไม่รุนแรง และสามารถรักษาหายได้

          ด้านความคิดเห็นต่อโอกาสการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนพบว่า ร้อยละ 95.47 มีโอกาสแพร่ระบาดในประเทศ โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากยังมีการเปิดประเทศเพื่อให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่  (ร้อยละ 64.47) มีเพียงร้อยละ 4.53 ที่เห็นว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศ โดยให้เหตุผลว่าได้มีการปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (ร้อยละ 66.70)

          สำหรับสิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน” อันดับ 1 ร้อยละ 75.31 เห็นว่าควรยกเลิกกิจกรรมสังสรรค์หรืองานเทศกาลที่จะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” อันดับ 2 ร้อยละ 67.90ควรเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุขเพื่อรองรับหากมีการแพร่ระบาด และอันดับ 3 ร้อยละ 63.58
มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างทั่วถึง

           หลังจากข่าวการค้นพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” ที่แอฟริกาใต้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และในขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดไปแล้วหลายสิบประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยได้มีการยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และจะเห็นว่ามีข้อมูลตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงที่ฤดูกาลท่องเที่ยวในขณะนี้ ซึ่งข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่กังวลว่าจะมีการระบาดระลอกใหม่อย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการประกอบอาชีพ  โดยทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ควรมีการยกเลิกกิจกรรมสังสรรค์หรืองานเทศกาลที่จะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไปก่อน รวมถึงควรปรับแผนการเร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด