เปิดรับนักท่องเที่ยว 5 อำเภอนำร่องเชียงใหม่คึกคัก ร้อยละ 88.86 กระตุ้นยอดขายรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.44

        

     ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 อำเภอนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 396 ราย ระหว่างวันที่ 12 – 24 มกราคม 2565 ในหัวข้อ 5 อำเภอนำร่องกับฤดูกาลท่องเที่ยวในยุคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 อำเภอนำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  

     ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 อำเภอนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.22 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดย อันดับ1(ร้อยละ 83.21) ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง อันดับ2 (ร้อยละ 79.13) ได้รับผลกระทบจากการลดลงของลูกค้าที่มาใช้บริการ และอันดับ3 (ร้อยละ 41.98) ได้รับผลกระทบจากการที่พนักงานและลูกจ้างถูกลดวันทำงาน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดมีเพียงร้อยละ 1.78 เท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ 5 อำเภอนำร่อง พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.86) เห็นว่ามาตรการดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยให้เหตุผลว่า อันดับ1 (ร้อยละ 53.44) เนื่องจากการเปิดประเทศของภาครัฐส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น อันดับ2 (ร้อยละ 25.19) เนื่องจากประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19เพิ่มมากขึ้น และอันดับ3 (ร้อยละ 7.63) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่การระบาดของโควิด-19 ลดน้อยลง มีเพียงร้อยละ 11.14 เท่านั้น ที่คิดว่าการเปิด 5 อำเภอนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้ และเมื่อสอบถามประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับหลังจากการผ่อนคลายมาตรการด้านการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ในพื้นที่ 5 อำเภอนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยว พบว่า อันดับ1 (ร้อยละ 82.44)
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น
อันดับ2 (ร้อยละ 36.64) เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก อันดับ3 (ร้อยละ 19.59) ผู้ประกอบการกลับมาเปิดกิจการ ทำให้ประชาชนกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น และเมื่อสอบถามถึงข้อเสนอแนะต่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ควรมีการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะต้องมีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า – ออกในพื้นที่ภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ โดยการรักษาระยะห่าง Social distancing และรักษาความสะอาดควรมีการแจกชุดตรวจโควิด-19 (ATK) กับผู้คนที่เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อตรวจโควิด-19 เองได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือธุรกิจของผู้ประกอบการ

     จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในฤดูกาลต่าง ๆ เนื่องจากมีวัฒนธรรมที่สวยงาม แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซบเซา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งจากนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการกำหนดให้ 5 อำเภอนำร่องเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจากการนำดำเนินการนโยบายดังกล่าวนั้น เห็นได้ว่าสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันเป็นช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่ขาดสาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และตรวจขันตามมาตรการของกรมควบคุมโรค เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจะมีรายได้จากการบริการ และส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ฟื้นคืนกลับมาดังเดิม

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด