คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการช่วยเหลือโควิดภาพรวม ในระดับปานกลาง และร้อยละ 65.65 พบปัญหาสินค้าราคาสูงขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ

        

เขียนโดย: นายยมนา  ปานันท์

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 425 ราย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2565 ในหัวข้อ คนเชียงใหม่กับความที่สุดของมาตรการเยียวยาโควิด-19  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับมาตรการเยียวยาโควิด-19 จากภาครัฐ 

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการ โครงการคนละครึ่งมากที่สุด (ร้อยละ 93.88) โดยมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับปานกลาง  รองลงมาคือโครงการลดค่าไฟฟ้า น้ำประปา (ร้อยละ 87.53) โดยมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด อันดับ 3 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 86.82) มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับปานกลาง และอันดับ 4 โครงการลดค่าเทอมนักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ 86.12) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

เมื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ พบว่า อันดับ 1 พบปัญหาสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นหลังจากที่มีโครงการเยียวยาของรัฐบาล (ร้อยละ 65.65) อันดับ 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการยุ่งยาก (ร้อยละ 64.71) อันดับ 3 ระบบการใช้งานเพื่อเข้าร่วมโครงการขัดข้องบ่อย (ร้อยละ 60.47) และอันดับ 4 จำนวนเงินเยียวยาไม่เพียงพอ (ร้อยละ 60.47)

จากการสอบถามถึงความต้องการในการปรับปรุงโครงการหรือมาตรการเยียวยาสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้าร่วม พบว่า อันดับ 1 (ร้อยละ 37.18) ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการควรได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม  อันดับ 2 (ร้อยละ 36.94) ภาครัฐต้องควบคุมราคาสินค้าให้มีความเป็นธรรม อันดับ 3 (ร้อยละ 31.06) โครงการควรจะมีวิธีการที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น และเมื่อสอบถามถึงความต้องการในการเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นเพิ่มเติม พบว่า ประชาชนต้องการให้มี 1) โครงการเยียวยาด้านการป้องกันและรักษาโควิด-19  โดยมีการแจกชุดตรวจ ATK ฟรี การตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ฟรีทุกโรงพยาบาล และเมื่อมีการติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถเข้ารับการรักษาโควิด-19 ฟรี และ 2) โครงการเยียวยาด้านการเดินทางสาธารณะ (ร้อยละ 16.7) ในการจัดหารถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ประชาชนทุกคนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางภาครัฐได้เห็นถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนพบเจอ ส่งผลให้มีการจัดตั้งโครงการหรือมาตรมาตรการเยียวยามากมายเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการดำเนินการนโยบายหรือมาตรการเยียวยาสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปานกลาง แต่ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นการตอกย้ำปัญหาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเข้าควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อให้การดำเนินมาตรการนโยบายช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆนั้น สามารถบรรลุผลและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด