ผู้ประกอบการไม้ดอกเชียงใหม่ ร้อยละ 96.98 โอดโควิดทำให้รายได้ลดลง วอนภาครัฐเห็นใจเพิ่มแหล่งกระจายผลผลิต

        

เขียนโดย: นางสาวศิริรัตน์  ทองสุวรรณ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 310 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2565 ในหัวข้อ “สถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับในปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อสถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับในปัจจุบัน

ผลการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.98 มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 34.49 เมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีเพียงร้อยละ 3.02 เท่านั้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการสอบถามความพึงพอใจต่อมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของภาครัฐ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.77 พึงพอใจในระดับน้อย รองลงมาร้อยละ 19.68 พึงพอใจในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 3.55 เท่านั้นที่พึงพอใจในระดับมาก

ด้านการสอบถามการปรับตัวของผู้ประกอบอาชีพ พบว่า อันดับ 1 (ร้อยละ 67.44) มีการจัดโปรโมชั่นโดยการลดราคา การแจกแถมสินค้า และโปรโมชั่นอื่นๆ เพื่อเป็นการดึงดูด/จูงใจลูกค้า อันดับ 2 (ร้อยละ 60.00) มีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ และการจัดส่งทางไปรษณีย์/บริษัทขนส่ง และอันดับ 3 (ร้อยละ 58.71) มีการปรับเปลี่ยนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือปลูกพืชตามกระแส และเมื่อสอบถามความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ พบว่า 1) ต้องการให้มีแหล่งจัดจำหน่ายผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเชียงใหม่มากกว่าเดิม 2) ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนดอกไม้) เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งในส่วนภาคธุรกิจและภาคการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นรายได้ที่สำคัญของจังหวัด โดยไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ถือเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของนักท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณการสั่งซื้อไม้ดอกไม้ประดับลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึงในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งจากผลการสำรวจจะพบว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับจำนวนมากได้หาแนวทางการปรับตัวให้ธุรกิจของตนนั้นอยู่รอด ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเข้ามามีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อีกหนทางหนึ่ง

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด