คนไทย ร้อยละ 90.46 วางแผนเดินทางภายในประเทศ และร้อยละ 80.24 ควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

        

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,331 ราย (ภาคเหนือ ร้อยละ 22.16 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 33.66 ภาคกลาง ร้อยละ 23.82 และภาคใต้ ร้อยละ 20.36) ระหว่างวันที่ 13 – 25 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อ คนไทยกับการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในการวางแผนการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

จากผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.46 มีแผนที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 (30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66) โดยในรายละเอียดพบว่าประชาชน ร้อยละ 51.32  มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยภาคเหนือเป็นภาคที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน และเชียงราย ร้อยละ 35.16 รองลงมาคือภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา และกระบี่ ร้อยละ 30.86 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และเลย ร้อยละ 24.61 และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ราชบุรี ชลบุรี ร้อยละ 9.38 รองลงมาประชาชน ร้อยละ 44.95 มีแผนการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2566 โดยมีเพียง   ร้อยละ 3.73 เท่านั้น ที่มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมที่จะทำในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.45 จะนัดสังสรรค์ภายในครอบครัว/เพื่อนฝูง รองลงมาคือ ร้อยละ 36.36 คือการเข้าวัดทำบุญ นั่งสมาธิ สวดมนต์ข้ามปี อันดับ 3 ร้อยละ 30.95 ท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มีการจัดงาน  ทั้งนี้ในด้านข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความปลอดภัยในการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นควรว่า อันดับ 1 ควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เช่น การตรวจวัดแอลกอฮอล์ ป้ายเตือนตามแหล่งท่องเที่ยว อันดับ 2 ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อันดับ 3 ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่จัดงาน อันดับ 4 ควรมีสถานที่ตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัย และอันดับ 5 ควรมีหน่วยประสานงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่างๆ

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีที่ทุกคนจะได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะสังสรรค์กับครอบครัวญาติพี่น้อง เข้าวัดทำบุญ ไหว้พระขอพร รวมถึงการเที่ยวตามสถานที่ที่มีการจัดงานต่างๆ หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการคาดการณ์กันว่าในปีนี้สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวต่างๆ จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าในปีนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเป็นภาคที่ประชาชนสนใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดเพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้มีการใช้ยวดยานพาหนะ เพื่อการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ประชาชนทั่วไปอาจมีความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยในการเดินทางจึงมีข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่จัดงาน ทั้งนี้ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติตามมาตรการหรือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และเพื่อให้เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เป็นเทศกาลที่มอบความสุขและรอยยิ้มต่อไป

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด