ผู้บริโภคร้อยละ 91.58 บอกเหตุจากราคาน้ำมันภาคขนส่งเพิ่ม ทำสินค้าเกษตรปรับราคาสูงขึ้นตาม วอนรัฐฯควบคุมราคา ไม่ให้กระทบค่าครองชีพคนไทย

        

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ (ภาคเหนือ ร้อยละ 16.10 ภาคกลาง ร้อยละ 26.95 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 31.21 และภาคใต้ ร้อยละ 25.74) จำนวน 1,410 ราย ระหว่างวันที่ 5 – 18 มกราคม 2566  ในหัวข้อ “ผู้บริโภค” กับการปรับขึ้นของราคาสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการปรับขึ้นของราคาสินค้าเกษตรในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของสินค้าเกษตร อันดับ 1 (ร้อยละ 92.03) ได้แก่ การปรับราคาขึ้นของเนื้อหมู รองลงมา (ร้อยละ 76.03) ได้แก่ การปรับราคาขึ้นของน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร อันดับ 3 (ร้อยละ 71.32) ได้แก่ การปรับราคาขึ้นของไข่ไก่ อันดับ 4 (ร้อยละ 59.96) ได้แก่ การปรับราคาขึ้นของเนื้อไก่และอันดับ 5 (ร้อยละ 52.13) ได้แก่ การปรับราคาขึ้นของพืชผักต่างๆ

เมื่อสอบถามถึงสาเหตุของการปรับขึ้นของราคาสินค้าเกษตร พบว่าประชาชนเชื่อว่าสาเหตุของการปรับขึ้นของราคาสินค้าเกษตร อันดับ 1 (ร้อยละ 91.58) เกิดจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภาคขนส่ง อันดับ 2    (ร้อยละ 69.18) เกิดจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ อันดับ 3 (ร้อยละ 36.72) เกิดจากสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอันดับ 4 (ร้อยละ 29.12) เกิดจากปัญหาโรคแมลง ศัตรูพืชรบกวน ด้านการสอบถามวิธีการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น พบว่า อันดับ 1 (ร้อยละ 80.06) ได้แก่ การลดปริมาณการซื้อ ซื้อเท่าที่จำเป็น รองลงมา (ร้อยละ 45.44) ได้แก่ ซื้อวัตถุดิบมาทำในครอบครัวเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย อันดับ 3  (ร้อยละ 44.30) ได้แก่ ซื้อสินค้าที่มีการจัดโปรโมชั่น ลดราคา และเมื่อสอบถามความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร พบว่า 1) ควรมีการควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลต่อต้นทุนด้านการขนส่ง 2)   ควรมีการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

จากการสำรวจข้อมูลเห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าเกษตร สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือ การปรับขึ้นของราคาน้ำมัน (ภาคขนส่ง) ที่กระทบโดยตรงทั้งการผลิต และการขนส่งทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องมีการปรับราคาสูงขึ้นตาม ซึ่งปัจจุบันก็เป็นช่วงที่เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนที่ถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของคนจีน รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่จะต้องมีการจับจ่ายซื้อของเพื่อเตรียมของเซ่นไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและการเฉลิมฉลองในวันสำคัญดังกล่าว ซึ่งในทุกๆ ปีราคาสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบจะมีการปรับราคาสูงมากขึ้นตามความต้องการในการบริโภคหรือจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคแมลง ศัตรูพืช ที่กระทบต่อปริมาณพืชผลทางการเกษตรที่บริโภคภายในประเทศ  ซึ่งจากสาเหตุหรือปัญหาเหล่านี้ ผู้บริโภคอยากเสนอแนะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยควบคุมราคาสินค้าต่างๆ ไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาสูงมากนัก ไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อจะได้ไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนไปมากกว่านี้ 

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด