เชียงใหม่หลังโควิด-19 คึกคัก ชาวต่างชาติหน้าใหม่แห่เที่ยว กว่าร้อยละ 68.91 ประทับใจเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามมากที่สุด

        

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (ยุโรป ร้อยละ 53.37 อเมริกา ร้อยละ 20.53 เอเชีย          ร้อยละ 22.29 และอื่นๆ ได้แก่ แอฟริกา โอเชียเนีย ร้อยละ  3.81) จำนวน 341 ราย ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566 ในหัวข้อ “นักท่องเที่ยวต่างชาติ...กับการท่องเที่ยวเชียงใหม่หลังโควิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลการสำรวจ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาจากทวีปยุโรป ร้อยละ 53.37 รองลงมาคือมาจากทวีปเอเชีย ร้อยละ 22.29  โดยส่วนใหญ่เพิ่งเคยมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ถึงร้อยละ 68.91  

เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการจะทำขณะมาเที่ยวเชียงใหม่ พบว่า อันดับ 1 นิยมไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ภูเขา ยอดดอยต่างๆ ร้อยละ 69.50 อันดับ 2 นิยมไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตก ลำธาร ร้อยละ 55.13 อันดับ 3 นิยมไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัด โบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ร้อยละ 48.97

เมื่อสอบถามถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด พบว่า ประทับใจเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงาม ร้อยละ 32.64  รองลงมา ประทับใจอาหารเหนือ เช่น ไส้อั่ว ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย ร้อยละ 25.00 และ ประทับในเครื่องแต่งกาย อัธยาศัยและนิสัยใจคอของผู้คนในท้องถิ่น ร้อยละ 23.96

สำหรับข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรปรับปรุงของจังหวัดเชียงใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ เห็นว่า อันดับ 1 ควรปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น สภาพถนน ป้ายบอกทาง ที่อำนวยความสะดวกต่อการเดินเท้า  เป็นต้น ร้อยละ 54.97 อันดับ 2 ควรแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชน และการจราจร เช่น การเรียกเก็บค่าโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวเกินราคา รวมถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน ร้อยละ 37.58 และอันดับ 3 คือ ควรมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนในพื้นที่ ร้อยละ 22.98

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ปัจจุบันจากการยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับโควิด-19 ทำให้ทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้ง จากการสำรวจที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่าร้อยละ 68.91 เพิ่งเคยเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก และประทับใจเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาเที่ยวชมขนบธรรมเนียม เทศกาลและประเพณีที่ดีงาม ซึ่งก็สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2566 ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่มีวิถีชีวิตการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ภูมิภาคภาคเหนือ) ซึ่งจากผลสำรวจก็สามารถเป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปกำหนดแผนหรือกิจกรรมสำหรับการท่องเที่ยวที่จะจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น เช่น การจัดเทศกาลที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของประเพณีที่ดีงาม และการจัดเทศกาลอาหารท้องถิ่น เป็นต้น

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด