คนไทยร้อยละ 96.77 ทราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสงฆ์ และร้อยละ 51.74 เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อความศรัทธา ในพุทธศาสนา

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด