คนไทยชี้สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว เฟซบุ๊กยอดฮิต ร้อยละ 87.66 สื่อยอดนิยม

        ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,280 ตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 48.59 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 13.20 รับจ้าง ร้อยละ 11.48 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 9.61 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 5.94 เกษตรกร ร้อยละ 2.27 และอื่นๆ เช่น ว่างงาน ฯลฯ ร้อยละ 8.91 ระหว่างวันที่ 10 - 25 มิถุนายน 2562 ในหัวข้อ “อิทธิพลของสื่อออนไลน์กับการท่องเที่ยว””โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศเกี่ยวกับประเด็นอิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว รวมถึงพฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงสื่อออนไลน์ ผลการสำรวจ พบว่า ร้อยละ 42.85 ประชาชนเห็นว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด โดยอันดับ 1 สนใจแหล่งท่องเที่ยวแบบชายหาด /ทะเล /เกาะ (ร้อยละ 68.91) รองลงมา สนใจแหล่งท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร/ เชิงนิเวศ (ร้อยละ 54.38) และอันดับ 3 สนใจแหล่งท่องเที่ยวแบบน้ำตก/ ถ้ำ/ แก่ง (ร้อยละ 52.42) เมื่อสอบถามแหล่งที่ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พบว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 87.66) รองลงมา ได้แก่ กูเกิล (Google) (ร้อยละ 59.14) และอินสตาแกรม(Instagram) (ร้อยละ 40.78) ส่วนประเภทของข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ถูกสืบค้น พบว่า อันดับ 1 คือ สถานที่พักและโรงแรม(ร้อยละ 77.81) อันดับ 2 คือ การเดินทางและการขนส่ง (ร้อยละ 76.41) และอันดับ 3 คือ ร้านอาหาร หรือร้านคาเฟ่ต่างๆ (ร้อยละ 69.06) เมื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พบว่า ร้อยละ 98.90 เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่งด้วย และมีเพียงร้อยละ 1.10 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากคิดว่าไม่เป็นจำเป็นควรให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด