คนไทยร้อยละ 80.44 ยอมรับการอยู่ก่อนแต่งหรือไม่จดทะเบียนสมรส และอีกร้อยละ 71.91 ชี้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมีผล ต่อการสร้างครอบครัว

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด