คนไทยร้อยละ 78.65 บอกสวัสดิการผู้สูงอายุยังไม่เหมาะสม เพียงพอ และร้อยละ 74.84 แนะควรเพิ่มสวัสดิการด้านการแพทย์/สาธารณสุข แก่ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด