ผู้ค้าเชียงใหม่ ร้อยละ 87.65 โอด รายได้ทรุดหลังนักท่องเที่ยวลดลง และร้อยละ 62.22 วอนภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งด่วน

        

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 405 ราย ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563  ในหัวข้อ “ผลกระทบการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อเศรษฐกิจเชียงใหม่วันนี้”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.65 ประสบปัญหารายได้ลดลง ภาคธุรกิจกว่าร้อยละ 49.78 มีรายได้ลดลงจากเดิมกว่าร้อยละ 50

  • โดยผู้ประกอบการภาคธุรกิจได้รับผลกระทบของการลดลงของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 44.20) มากที่สุด (ร้อยละ 23.70) ปานกลาง (ร้อยละ 19.27) น้อย (ร้อยละ 7.16) และไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 5.67)

  • สิ่งที่กังวลมากที่สุดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเห็นว่า อันดับ 1 คือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ (เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างพนักงาน) (ร้อยละ 85.93)
  • เมื่อสอบถามถึงแนวทางในการแก้ปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจเห็นว่า อันดับ 1 คือ จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย (ร้อยละ 38.27)
  • สำหรับนโยบายที่ผู้ประกอบการธุรกิจเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจัดทำสำหรับแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว พบว่า อันดับ 1 นโยบายกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวภายในประเทศ (ร้อยละ 62.22)

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและเกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจมากถึง 67,393 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 2562) การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกับแรงงานภาคการท่องเที่ยวนำไปสู่เกิดการเลิกจ้างงานและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจตามมาเป็นอย่างมาก ซึ่งภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโดยการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดแพคเกจการท่องเที่ยวเพื่อจูงใจในการท่องเที่ยวภายใoประเทศไทย และที่สำคัญจะต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่การท่องเที่ยวในประเทศทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและด้านสาธารณสุข เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่กลับมามีเศรษฐกิจที่ดีเช่นเดิม

 

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด