เกษตรกร ร้อยละ 74.40 กระทบแบนสารเคมีการเกษตร ชี้ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยแนะให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง!! หาทางออกให้เกษตรกร

        

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรทั่วประเทศ (ภาคเหนือ ร้อยละ 32.32  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 29.53 ภาคกลาง ร้อยละ 25.51และภาคใต้ ร้อยละ 12.67)  จำนวนทั้งสิ้น  1,121 ราย ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563  ในหัวข้อ “ทางออกเกษตรกรไทย..กับการห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการยกเลิกและห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ ไกลโฟเซต คลอร์ไพรีฟอส และพาราคอต ผลการสำรวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.11 ทราบข่าวเกี่ยวกับการยกเลิกใช้สารเคมีทางเกษตร 3 ชนิด  โดยมีเพียงร้อยละ 5.89 ที่ไม่ทราบข่าว สำหรับความคิดเห็นต่อการยกเลิกและห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตรดังกล่าว พบว่าเกินครึ่ง คือ ร้อยละ 57.09 เห็นด้วยกับการยกเลิก ในขณะที่ร้อยละ 42.91 ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร เมื่อสอบถามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการยกเลิกและห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร พบว่า ร้อยละ 74.40 จะได้รับผลกระทบ โดยอันดับ 1 บอกว่าจะได้รับผลกระทบจากการจำเป็นต้องซื้อสารเคมีชนิดใหม่ทดแทนในที่ราคาสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นด้วย (ร้อยละ 74.09) อันดับ 2 ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของสารเคมีที่นำมาทดแทน (ร้อยละ 67.64) อันดับ 3 อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง และขั้นตอนต่างๆ มีความยุ่งยากมากขึ้น (ร้อยละ 29.78) และอันดับ 4 ได้รับผลกระทบจากการต้องจ้างแรงงานในการดูแลรักษาพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2.67) มีเพียงร้อยละ 25.60 ที่คิดว่าไม่ได้รับผลกระทบ

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด