ผู้ปกครอง ร้อยละ 81.55 โอดไม่พร้อมรับมือการเรียนการสอนออนไลน์

        

ผู้เขียน: นายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์

แม่โจ้โพลล์ ภายใต้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ จำนวน 1,035 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อ " ความคิดเห็นประชาชน…ต่อการเรียนการสอนออนไลน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สรุปผลได้ดังนี้

ผลสำรวจโพลล์ล่าสุด