เนื้อหมู
คนเชียงใหม่ร้อยละ 93.32 ได้รับผลกระทบจากราคาหมูที่แพงขึ้น วอนภาครัฐ “ควบคุมราคาเนื้อหมู” ช่วยประชาชน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 366
วันที่: 07/03/2565
คนไทยร้อยละ 84.93 ทราบข่าวการระบาดของโรคในปศุสัตว์ โดยอันดับ 1 ร้อยละ 67.47 เลือกบริโภคเนื้อปศุสัตว์ที่ปรุงสุกเท่านั้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 973
วันที่: 21/07/2564
ผู้บริโภคไทย ร้อยละ 86.44 ไม่เห็นด้วยหากมีการนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในจากสหรฐัฯ ร้อยละ 62.75 หวั่นเชื้อโรคและสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมากบัเนื้อหมูและเครื่องใน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 403
วันที่: 15/06/2563