ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2564) : เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมในด้าน ดังต่อไปนี้

- ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา                 - ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง                 - ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 

- ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                - ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน                  - ด้านเศรษฐมิติ

- ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                  - ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์                  - ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

- ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว              - ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน            - ด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)     

 

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน    ตีพิมพ์ เดือนมิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม   ตีพิมพ์ เดือนธันวาคม 

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ https://maejopoll.mju.ac.th/home.aspx

Article

วารสารเศรษฐศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคในการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
พิชญา ยศปัน, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี, อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์การประมาณการสมการต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทย
ปัญญปัทม์ นุ่มนวล, วรพล ยะมะกะพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่
พิชญ์สินี บุญญานุพงศ์, ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดบนสื่อออนไลน์ ของผู้พักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วรกรณ์ กิ่งมั่น, ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาปีการเพาะปลูก 256162 รุ่นที่ 2
สุวารี ใจด้วง, ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโกลบอลโรโบติกส์
รมย์นลิน คันธา, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี, อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จุฑามาศ สิงห์คราช, วรลักษณ์ หิมะกลัส