ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565) : เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมในด้าน ดังต่อไปนี้

- ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา                 - ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง                 - ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 

- ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                - ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน                  - ด้านเศรษฐมิติ

- ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                  - ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์                  - ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

- ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว              - ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน            - ด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)     

 

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน    ตีพิมพ์ เดือนมิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม   ตีพิมพ์ เดือนธันวาคม 

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ https://maejopoll.mju.ac.th/home.aspx

Article

วารสารเศรษฐศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม นาแปลงใหญ่และเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อารีย์ เชื้อเมืองพาน มนตรี สิงหะวาระ และอัศวิน เผ่าอำนวยวิทย์ความต้องการ และทัศนคติของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อเนื้อสุกรที่เลี้ยงด้วยสารสกัด จากใบมะรุม
นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ณัฐวรรณธร ไทยเจริญ และพศิน มรุปัณฑ์ธรการศึกษาความเต็มใจจ่ายเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 25 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันทนีย์ รุ่งเรืองวัฒนกูล ชาติชาย เขียวงามดีปัจจัยด้านการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำสลากออมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่
สุจิตรา คำกัมพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดลำปาง
ณฐมน ทิพย์สุข พิฑูร ธนบดีกิจ