ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2565) : เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมในด้าน ดังต่อไปนี้

- ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา                 - ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง                 - ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 

- ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                - ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน                  - ด้านเศรษฐมิติ

- ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม                  - ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์                  - ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

- ด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว              - ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน            - ด้านการจัดการ (การบริหารและการจัดการ)     

 

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน    ตีพิมพ์ เดือนมิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม   ตีพิมพ์ เดือนธันวาคม 

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์
ผ่านเว็บไซต์ https://maejopoll.mju.ac.th/home.aspx

Article

วารสารเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน
ภรัณยาพัชร์ มุทาบุณยาพรกุล อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาน้ำมันดิบและทองคำ ในสภาวะตลาดขาขึ้น-ลง
ศุภชัย มุกดาสนิท สมบัติ สิงฆราช พชรพร อากรสกุล ธนพล รัตนสมัครการ กรนิกา ปาละสอนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาตะวันออกในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณธร บุญคล่อง นิสิต พันธมิตรการศึกษาเชิงประจักษ์ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ที่มิใช่สถาบันการเงิน ในจังหวัดเชียงใหม่
ชนิกานต์ ใจคำปัน พิฑูร ธนบดีกิจหลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกศสุดา สิทธิสันติกุล บัญจรัตน์ โจลานันท์ วาสนา จักร์แก้ว มนันยา นันทสาร