วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2565) : เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม
วารสาร ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 706
วันที่: 27/02/2566
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2565) : เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน
วารสาร ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1107
วันที่: 27/02/2566
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2564) : เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม
วารสาร ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 1556
วันที่: 27/02/2566
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความเข้ารับการพิจารณาและตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวกิจกรรม ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 431
วันที่: 27/01/2566
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2564) : เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน
วารสาร ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 5925
วันที่: 17/09/2564