ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความเข้ารับการพิจารณาและตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

        นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์: วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังต่อไปนี้ - เศรษฐศาสตร์การพัฒนา - เศรษฐศาสตร์การเมือง - เศรษฐศาสตร์เกษตร - เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เศรษฐศาสตร์การเงิน - เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม - เศรษฐมิติ - เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ - เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว - การพัฒนาสังคมและชุมชน - การจัดการ (การบริหารและการจัดการ) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่: 053-875265 หรือ maejojournal.sd@gmail.com

กิจกรรมล่าสุด