เยาวชน
เยาวชนร้อยละ 93.97 เห็นด้วยกับการเปิดเรียนแบบ On-site และร้อยละ 67.26 เชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกัน โควิด–19 ในสถานศึกษา
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 301
วันที่: 09/08/2565
เยาวชน ร้อยละ 63.95 เห็นด้วยกับการแก้ไข พ.ร.บ. ทำแท้งฯ และร้อยละ 86.77 ย้ำ ต้องให้ความรู้เรื่องเพศและวิธีป้องกันที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 922
วันที่: 14/05/2564
เยาวชนไทยร้อยละ 83.29 กังวลกับปัญหา COVID-19 และร้อยละ 97.41 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 495
วันที่: 12/10/2563
ผู้ปกครอง ร้อยละ 81.55 โอดไม่พร้อมรับมือการเรียนการสอนออนไลน์
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 710
วันที่: 15/09/2563
เยาวชนร้อยละ 95.84 นำหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ และร้อยละ 95.15 ย้ำเป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าเป็นคนเก่ง
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 458
วันที่: 16/06/2563
เยาวชนร้อยละ 84.59 บอกรู้สึกแย่ต่อข่าวสารการทุจริต คอร์รัปชั่น ย้ำต้องเคารพและยึดหลักความถูกต้องเรื่องกฎหมาย
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 387
วันที่: 16/06/2563