สิ่งแวดล้อม
หมอกควัน PM 2.5 ทำคนเหนือค่าใช้จ่ายสุขภาพเพิ่มขึ้น และร้อยละ 99.64 ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากฝุ่น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 209
วันที่: 17/03/2566
คนไทยร้อยละ 84.92 มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนมากขึ้น และร้อยละ 64.10 บอกขยะในครัวเรือนลดลงจากใช้ถุงผ้าและใช้ถุงซ้ำมากขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 229
วันที่: 15/11/2565
ประชาชน ร้อยละ 63.03 ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากฝนตกหนักน้ำท่วม ทำให้ถนนขาด บ้านเรือนและข้าวของเสียหาย เตรียมพร้อม !! ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 225
วันที่: 03/10/2565
ประชาชนร้อยละ 61.22 บอก ควรอนุรักษ์/ฟื้นฟูต้นยางนาให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของถนนสายเก่า เชียงใหม่-ลำพูน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 534
วันที่: 26/10/2563
คนเชียงใหม่ร้อยละ 67.58 เบื่อหน่ายปัญหาหมอกควัน และร้อยละ 76.74 บอกหมอกควันรุนแรงกว่าปีก่อน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 631
วันที่: 25/06/2563
ชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 61.75 ย้ำ!! ปัญหาหมอกควันรุนแรงกว่าปีก่อน โดยร้อยละ 97.67 บอกหมอกควันกระทบต่อสุขภาพ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 385
วันที่: 16/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 84.38 ขานรับนโยบายจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร และร้อยละ 55.25 คาดจะจูงใจคนรุ่นใหม่หันมาทำเกษตรมากขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 383
วันที่: 15/06/2563
คนไทยร้อยละ 99.26 ตระหนักถึงปัญหาขยะหวั่นกระทบหลายด้าน และร้อยละ 84.76 ย้ำ เร่งสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 316
วันที่: 15/06/2563
วันน้ำโลก คนไทยร้อยละ 92.12 ใช้วิธีการประหยัดน้ำในรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน แต่คนไทยมีความกังวลในประเด็นเรื่องปัญหาความสะอาดและปลอดภัยของน้ำกินน้ำใช้มากที่สุด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นายยมนา ปานันท์ ครั้งที่อ่าน: 305
วันที่: 15/06/2563