กิจกรรมอบรมความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรแบบ Smart Farm ในหัวข้อ "การผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

        เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ นำทีมเจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลช่อแล (MJU2T ช่อแล) จัดกิจกรรมอบรมความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรแบบ Smart Farm ในหัวข้อ "การผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย ???? การบรรยายเกี่ยวกับการปลูกกล้วยหอมทอง การดูแลรักษาและป้องกันโรคในกล้วย การให้น้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ???? การลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำระบบน้ำในแปลงกล้วยของเกษตรกรตัวอย่าง นางบุญศรี แก้วมณี โดยได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทนลักษณ์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร โดยมีเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจกล้วยแปลงใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

กิจกรรมล่าสุด