จัดกิจกรรมการอบรมความรู้หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 2 ในหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมขยะอินทรีย์ด้วยหนอน (ย่อยขยะ)

        เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ ภายใต้โครงการฯ (MJU2T ตำบลช่อแล) ได้จัดกิจกรรมการอบรมความรู้หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 2 ในหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมขยะอินทรีย์ด้วยหนอน (ย่อยขยะ) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หนอนในการย่อยขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

กิจกรรมล่าสุด