การจัดทำแปลงสาธิตการผลิตพืชผักให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลช่อแล

        เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ร่วมลงพื้นที่ในการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตพืชผักให้แก่เกษตรกรตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลช่อแล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) MJU2T ตำบลช่อแล โดยเจ้าหน้าที่โครงการได้ร่วมกันขึ้นแปลง และพัฒนารูปแบบการปลูกพืชผักแบบแปลงยกสูง รวมถึงจะพัฒนาระบบน้ำในแปลงพืชผักในลำดับต่อไป

กิจกรรมล่าสุด