จัดกิจกรรมอบรมความรู้การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรแบบ Smart Farm ในพืช 3 ชนิด ครั้งที่ 2 หลักสูตร เรื่อง ‘การอบรมเพาะกล้าผัก’

        มื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ??ศูนย์วิจัยฯ และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) MJU2T ตำบลช่อแล ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรแบบ Smart Farm ในพืช 3 ชนิด ครั้งที่ 2 หลักสูตร เรื่อง ‘การอบรมเพาะกล้าผัก’ โดยท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กิจกรรมล่าสุด