เข้าร่วมประชุม โครงการวิจัย "การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง" ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นำโดยดร.วีร์ พวงเพิกศึก และทีมงานศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุม โครงการวิจัย "การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนต้นแบบในการประยุกต์ใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่งของจังหวัดลำปาง" ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

กิจกรรมล่าสุด