จัดโครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุนชนล้านนา ด้วยนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ หลักสูตรที่ 1 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม”

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.วีร์ พวงเพิกศึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จัดโครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุนชนล้านนา ด้วยนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ หลักสูตรที่ 1 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุจากการใช้สมุนไพร

กิจกรรมล่าสุด