การร่วมนำเสนอวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตรเพื่อประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัย "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2" ฯ

        วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) ดร.วีร์ พวงเพิกศึก ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมด้วยนายชุมพลภทร์ คงธนจารุอนันต์ นักวิจัย ร่วมนำเสนอวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตรเพื่อประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัย "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมล่าสุด