การนำเสนอแนวทางการดำเนินการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.วีร์ พวงเพิกศึก รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ พร้อมนายชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ นักวิจัย นำเสนอแนวทางการดำเนินการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่น่าน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา Cr.ภาพจากมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมล่าสุด