การเข้าร่วมเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

        วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นักวิจัย ศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมการเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน โดยในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเสวนาระดมความคิดเห็นเชิงปฎิบัติการ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

กิจกรรมล่าสุด