บรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้

        บรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมล่าสุด