รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประเด็นสำคัญทางเศรษกิจการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยการจัดทำโพลล์