ท่องเที่ยว
คนเชียงใหม่ร้อยละ 89.27 กังวลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนะรัฐกำหนดมาตรการและควบคุมอย่างเคร่งครัด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 539
วันที่: 08/10/2563
ผู้ค้าเชียงใหม่ ร้อยละ 87.65 โอด รายได้ทรุดหลังนักท่องเที่ยวลดลง และร้อยละ 62.22 วอนภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวเร่งด่วน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 94
วันที่: 25/06/2563
คนไทยชี้สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว เฟซบุ๊กยอดฮิต ร้อยละ 87.66 สื่อยอดนิยม
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 190
วันที่: 16/06/2563
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร้อยละ 79.10 บอกนักท่องเที่ยวจีนลดลง และร้อยละ 42.12 บอกกระทบรายได้มาก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 105
วันที่: 16/06/2563