เกษตรกร
ผู้ประกอบการ ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ร้อยละ 80.11 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปรับตัวโดยจัดโปรโมชั่น ขายออนไลน์และทำสวนดอกไม้ กระตุ้นลูกค้าภายในประเทศ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 61
วันที่: 27/11/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 98.94 ยังคงจะประกอบอาชีพลำไยต่อไป และร้อยละ 59.01 บอกการทำลำไยยังมีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 51
วันที่: 22/10/2563
เกษตรกรชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.36 เห็นด้วยกับการชดเชยราคาลำไยไร่ละ 2,000 บาท และร้อยละ 82.57 คาดหวังการตั้ง “สถาบันลำไย” เป็นตัวกลางในการจัดหาตลาด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 88
วันที่: 15/10/2563
โควิด-19 กระทบการกระจายผลผลิตไม่ได้ ทำรายได้ลดลง เพิ่มโอกาสคนรุ่นใหม่กลับสู่ภาคการเกษตร
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 62
วันที่: 08/10/2563
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2563
บทความ ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 84
วันที่: 17/09/2563
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตและราคาลำไยตามฤดูกาล (ภาคเหนือ) ปีการผลิต 2562 คาดว่า ปริมาณผลผลิตลำไยจะลดลง ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น 5 – 10 บาท/กิโลกรัม
บทความ ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 136
วันที่: 17/09/2563
เกษตรกร ร้อยละ 74.40 กระทบแบนสารเคมีการเกษตร ชี้ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยแนะให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่ง!! หาทางออกให้เกษตรกร
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 190
วันที่: 25/06/2563
ผู้บริโภคร้อยละ 86.89 ซื้อผักและผลไม้จากตลาดสด แต่ร้อยละ 79.31 ยังไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยจากการบริโภค
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 90
วันที่: 25/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 63.42 หวังให้รัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ชี้ต้องมีนโยบายที่ดีเพื่อผลักดันราคาสินค้าทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 138
วันที่: 23/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 82.24 บอกอาชีพเกษตรยังสำคัญในอนาคต และร้อยละ 62.68 คาดหวังให้บุตรหลานสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมต่อ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 132
วันที่: 17/06/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 97.71 เฮไม่ออก ทิศทางราคาสูงขึ้นจริง แต่ปริมาณผลผลิตมีน้อย เนื่องจาก ภัยแล้งต้นทุนสูง
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 110
วันที่: 17/06/2563
เกษตรกรไทย ร้อยละ 74.09 เป็นหนี้มากขึ้น ชี้ราคาผลผลิตตกต่ำเป็นสาเหตุก่อหนี้มากที่สุด
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 85
วันที่: 16/06/2563
ชาวนา ร้อยละ 87.13 เห็นว่าโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนาสามารถ เพิ่มรายได้ดีกว่าการขายข้าว แม้ร้อยละ 56.66 ยังหวั่นต่อราคารับซื้อ ของภาคเอกชน
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 86
วันที่: 16/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 97.06 พร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี 62 และร้อยละ 75.63 จะเลือกผู้สมัครจากนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 67
วันที่: 16/06/2563
เยาวชนร้อยละ 58.13 บอกจะไม่เลือกประกอบอาชีพทางการเกษตร เหตุเป็นอาชีพที่เหนื่อยและรายได้น้อย ไม่คุ้มค่า
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 72
วันที่: 16/06/2563
ชาวสวนลำไย ร้อยละ 70.25 มั่นใจราคาลำไยเพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน แต่ร้อยละ 66.90 บอกยังไม่เป็นปีทองของลำไย
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 78
วันที่: 16/06/2563
นักส่งเสริมฯร้อยละ 93.98 เห็นด้วยกับนโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของรัฐบาล ย้ำเกษตรกร ร้อยละ 64.47 ยังขาดเงินทุนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 88
วันที่: 16/06/2563
ผู้บริโภค ร้อยละ 57.12 ไม่มั่นใจความปลอดภัยในผักและผลไม้ เหตุมีการใช้สารเคมีในการผลิตผักและผลไม้สูง แนะควรส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและมีการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 160
วันที่: 15/06/2563
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.44 ทราบการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหานครผลไม้โลก และร้อยละ 72.29 ต้องพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพเพื่อไปสู่ตลาดโลก
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 78
วันที่: 15/06/2563
เกษตรกร ร้อยละ 84.38 ขานรับนโยบายจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร และร้อยละ 55.25 คาดจะจูงใจคนรุ่นใหม่หันมาทำเกษตรมากขึ้น
ผลสำรวจโพล ผู้เขียน: นางสาวศิริรัตน์ ทองสุวรรณ ครั้งที่อ่าน: 79
วันที่: 15/06/2563
12